Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

O PRZEDMIOCIE


Tematem opracowania projektu semestralnego jest koncepcja urbanistyczna zabudowy wpisującej się i uzupełniającej istniejącą tkankę miejską, z elementami projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania terenu. Podstawowym zadaniem jest zaprojektowanie małego zespołu urbanistycznego składającego się z obiektu / obiektów mieszkalnych z ewentualnymi funkcjami uzupełniającymi, zagospodarowaniem terenu, programem zieleni i rekreacji. Projektowany układ urbanistyczny i zabudowa zlokalizowane będą w określonym kontekście przestrzennym. Wymogiem opracowania projektowego jest odpowiednie ustosunkowanie się i wpisanie w kontekst urbanistyczny, skalę otaczającej zabudowy, układ ciągów komunikacji pieszej itd. Projektowane założenie powinno posiadać walory nowoczesnego miejskiego środowiska zamieszkania zawierającego atrakcyjną strefę półprywatną z programem zieleni i rekreacji. Projekt powinien uwzględniać indywidualną charakterystykę lokalizacji, gabaryty istniejącej i projektowanej zabudowy, walory widokowe i krajobrazowe. Wybrane lokalizacje to fragmenty z obszaru centrum miasta Szczecina wymagające uzupełnienia tkanki urbanistycznej i nadania im nowych wartości funkcjonalno - przestrzennych. Problematyka projektu jest wciąż aktualna i istotna dla kształtowania przestrzeni wewnątrz miasta. Podstawową skalą dla opracowania projektu semestralnego jest 1:500 z elementami projektu detali urbanistycznych w skali 1:20.